Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plány a cíle

Plány a cíle na období 2018 - 2022

Účastníci: Darek Beneš, Ing. Josef Martinovský, David Pánek, Tomáš Valter, Vladimír Poupal  

Vytvořili jsme plán cílů stávajícího osadního výboru (OV) na volené období 2018 – 2022, ve kterém jsme opětovně zhodnotili priority a potřeby, které požadujeme v Újezdu řešit a zvolili jsme pořadí priorit:

Bezpečnost

Úklid a údržba v Újezdu

Oprava komunikací a chodníků

Parkovací místa

Místo pro setkávání občanů

Ostatní

 

1.       Bezpečnost dlouhotrvající neřešený problém ze strany města – osadit zrcadla na oba výjezdy z Újezdu (z místní komunikace na hlavní komunikaci). Občané Újezdu si po mnoha letech nečinnosti města resp. po mnoha dopravně bezpečnostních zamítavých studiích, které si vedení města zadalo a u kterých zástupci OV nemohli být účastni, ačkoliv o to žádali, si občané pomohli a zakoupili si své provizorní zrcadlo viz příloha – strana 5, které umístili na dolním výjezdu (stožár lampy VO u zastávky MHD) z Újezdu. To ovšem neznamená, že je tento problém vyřešen. Trváme z hlediska bezpečnosti na osazení zrcadel do obou výjezdů z Újezdu.

Veřejné osvětlení – doplnění jedné lampy VO za zatáčkou u horní odbočky do Újezdu, kde krajskou veřejnou komunikaci používají především manželé Puchtovi jako cestu k jejich domovu – za zatáčkou u zrcadla je úplná tma. Přitom se tento problém ze strany města opět táhne více než tři roky.  Pokud je v tomto místě problém s přivedením napájecího kabelu přes pozemky cizích vlastníků, lze vyřešit třeba v použití Solární lampy veřejného osvětlení s fotovoltaickým panelem a integrovanými bateriemi  - příloha strana 6

 

2.       Úklid a údržba v Újezdu – Trváme na ukončení strojové údržby komunikace v Újezdu!!

Záměrně zmiňujeme „komunikace“, protože jiná než páteřní se neuklízí a to ještě jen v jedné polovině v jednom uklízecím cyklu a druhá polovina se uklízí v druhé polovině v druhém uklízecím cyklu (postrádáme logiku???).  Proto nám není zcela jasné, proč musí občané při tomto typu úklidu, kdy jede mimo vymezené dny označené dopravním omezením velký zametací vůz firmy TEVIS, středem vozovky, kde se proplétá nákladní zametací vůz mezi zaparkovanými auty a poté v den úklidu jede malý zametací stroj a to ještě metr od kraje vozovky a uklízí pouze jednu její polovinu. Bohužel při tomto „úklidu“ asistuje městská policie a dává pokuty za stojící auta na komunikaci!! – výsledek po tomto úklidu je asi takový: viz příloha - strana 7

Tato údržba se nám jeví jako úplně nedostatečná, neefektivní, finančně nákladná a nerespektuje současný stav, kdy komunikace nejsou zakončeny po celé své délce obrubníky a opěrnými zídkami, které by zabránily splavování hlíny a kamenů na silnici.

Proto navrhujeme toto řešení pro Úklid a údržbu v Újezdu:

Zrušit strojový neefektivní úklid a nahradit jej pracovníky VPP.

1 – 2 stálí pracovníci VPP, přiděleni pouze pro Újezd, kteří budou mít na starost úklid pozemních komunikací, chodníků, sekání trávy, stříhání keřů, udržovat nátěry obecního majetku, provádět úklidy sněhu a to především i na místech, kde nezajíždí pluh. Konečně odstraníme alibistické dopravní značení „silnice se v zimě neudržuje“ směrem do slepé ulice k Oprchalům, s kterou již dlouhodobě nesouhlasíme a 

trváme na jejím odstranění!

Tato komunikace slouží také jako chodník, protože jiný přístup k nemovitostem v této ulici není – jen pro info.: na samém konci ulice bydlí senioři ve věku od 70 do 95 let a po těchto občanech chce město, aby si komunikaci uklízeli, protože musí vyvézt popelnice, musí na nákupy a k lékařům!!!

Navrhujeme, aby pracovníci VPP obhospodařovali obecní pozemky v rozsahu od „bílého chodníku“, tj. od posledního domu v Trmicích až po všechny obecní pozemky v katastru Újezdu. Navrhovat práci na týdenní období jim bude zástupce OV prostřednictvím e-mailové korespondence vedoucímu čety VPP a nástěnky v Újezdu, kde budou vypsané úklidové práce na nadcházející období.  Kdokoliv ze zástupců města a občanů Újezdu si to mohou zkontrolovat. Taktéž bude nutné zajistit uzamykatelný prostor na základní nářadí (koště, lopata, hrábě, kolečko), ostatní nářadí a nástroje jako sekačky a pily budou po předběžné dohodě pracovníkovi VPP dovezeny z centrály. Navrhujeme pořídit jednoduchou uzamykatelnou boudu na nářadí, kterou umístíme na obecním pozemku – např. v místě bývalé hasičárny.

 

3.       Oprava komunikací a chodníků – oprava páteřní komunikace Újezdem č. parcelní 530/1 a 598 včetně obrubníků a opěrných zdí aby nedocházelo ke splavování hlíny a kamení dolů komunikací a včetně stávajících chodníků – popř. zvážit jejich opodstatnění. OV navrhuje tyto chodníky využít jako zpevněné plochy, které se dají dobře udržovat – viz příloha strana 12.  Taktéž požadujeme tyto komunikace rozšířit na celou vlastnickou plochu města, aby se daly využít i k parkování – viz stávající stav příloha strana 8

3.1. Nová příjezdová cesta k Uherkům (místo stávající se z pouze zpevněné cesty č. parcely 601) nedá se udržovat, při deštích se vynáší spousta bláta na místní komunikaci – příloha strana 9  

3.2. Nový kus silnice od Uherků kolem Jelínků k Vlčkům (odkud se na stávající páteřní Újezdskou komunikaci vlivem dešťů a jízdy automobilů stahuje štěrk a hlína) – příloha strana 10

 

4.       Parkovací místa – vleklý nedořešený problém v Újezdu!

Využít vlastnictví města pozemků pod komunikacemi v plné šíři – upravit, rozšířit komunikace až na hranu katastrálního vlastnictví pozemku, tam je ukončit obrubníky a opěrnými zídkami a doplnit zpevněným povrchem. V současnosti občané Újezdu tento prostor stejně využívají, protože není jiný, ale stále do břehu vyjíždějí nové koleje a bláto poté vynáší na komunikaci.

Parkování před domem p. Beneše – p. Beneš nabídl v minulém období vedení města Trmice návrh na směnu pozemků, kdy nabízel směnit část jeho pozemku (vjezd k domu) za směnu cca 2 m pruhu před jeho domem na veřejné parkování. Vedení města na tuto směnu opět nepřistouplo, resp. snažilo se tuto situaci realizovat pomocí dopravního projektu. Výsledkem by bylo zjednosměrnění Újezdu, nové dopravní značení v celém Újezdu (jak svislé, tak vodorovné) a místo 2 stávajících míst na parkování by vznikla 4, přičemž jedno místo musí být uvolněno pro invalidy. S tímto projektem OV nesouhlasil, protože náklady na 1 – 2 vzniklá parkovací místa by byla neefektivní.

Přičemž už od samého začátku této směny pozemků, jsme se chtěli bavit o úplně jiném označení pro využití tohoto pozemku – jako třeba „výhybna, náměstí apod.“. Stačilo pouze odkopat část hlíny, vystavět opěrnou zeď a zpevnit plochu.

Takto to vyřešil p. Beneš a v současnosti místo pro parkování využívají 4 automobily. Po odstranění zabetonovaných  2ks tyčí u již nepoužívaných popelnic na tříděný odpad, by se tam vešlo i 5 automobilů mimo stávajících 2. 

P. Beneš nabízí městu Trmice ještě jednou tento pruh pozemku ke směně do jara roku 2019, jinak poté zde započne se stavbou plotu na původních katastrálních hranicích – OV požaduje tuto nabízenou příležitost ze strany města Trmice využít. Viz příloha strana 11

 

5.       Místo pro setkávání občanůdalší nedořešený požadavek občanů Újezdu. Do dnešního dne se již 8 let setkáváme na poli, kde své akce pořádá i SKK Újezd. Využíváme pozemek p. Löffelmanna, který jsme si „upravili“ za své náklady k současným potřebám. Tento pozemek využíváme dočasně a čekáme, kdy jej budeme muset opustit. Navíc „pronájem“ za tento pozemek splácíme protislužbami jeho vlastníkovi. Taktéž elektro přípojku a vodu na pořádané akce řešíme sousedskou zápůjčkou, kterou opět srovnáváme v ročním zúčtování ze svých prostředků. Takže abychom se mohli v Újezdu bavit a scházet, musíme si to nejdříve odpracovat a následně zaplatit.

Proto jsme na začátku období minulého OV v roce 2014 zažádali u vedení města o zpracování nezávislé studie na využití ploch a pozemků města k parkování a místnímu vyžití ( hřiště, klubovna, dětský koutek ..)  apod. Byli jsme ale odmítnuti, s tím, že je to zbytečné a drahé. Když projevil před třemi lety p. Löffelmann zájem na jeho pozemcích stavět, začali jsme pátrat po jiném místě k setkávání občanů. Našli jsme prostor v bývalém lomu, ve vlastnictví města Trmice. Bohužel v době, kdy jsme o tento prostor spolu s SKK Újezd žádali, dostali jsme odpověď, že je právě zpracovaný a odsouhlasený územní plán, že jsme si měli vzpomenout dříve – My jsme si vzpomněli, ale vedení města bylo zase proti a třeba v rámci námi požadované studie by tento prostor zapracoval do již zmíněného územního plánu se změnou předmětu užívání. V současnosti máme zapůjčen prostor, který by šel přebudovat v místo pro setkávání ale vzhledem k zařazení parcely 1353/1 jako trvalý travní porost, zde není možno nic pevně zbudovat (postavit např. klubovnu, oplocení, přivést el. energi apod.)

Proto žádáme vedení města o pomoc při řešení tohoto problému. Opakovaně vstoupit do jednání s p. Lofelmannem (údajně celý pozemek prodává a bylo by možné od něj stávající hotové hřiště odkoupit) nebo započít se změnou územního plánu v bývalém lomu.

 

6.       Ostatní:

Újezdský pomník obětem občanům Újezdu za 1. světové války – pomník je řadu let stržen, máme informace kde je „zakopán“, máme jeho původní foto a zůstal po něm podstavec, který nemá využití.

Formou ankety zjistíme názory občanů na jeho další využití, či obnovení.

Újezdská kaplička a křížek – návrh na zachování více jak 300 leté historie Újezdu, které jsou v ubohém stavu a kaplička nyní již na pozemku soukromého vlastníka.

Formou ankety zjistíme názory občanů na jeho další využití, či obnovení

Újezdský potok – domluvit s vlastníkem jeho vyčištění od nánosů a náletových dřevin.

Mostek potoka pod krajskou komunikací – mostek v horní odbočce do Újezdu (naproti zrcadlu) je v havarijním stavu. Uvědomit vlastníka, že v blízké době dojde k „sesuvu“ části vozovky do potoka.

Utržená svodidla – uvědomit vlastníka krajské komunikace, že svodidla u potoka pod pozemkem p. Tančina jsou uvolněna a spolu s břehem se sesouvají do potoka. Taktéž vozovka v tomto místě se začíná bortit a hrozí sesuvem - viz příloha strana 14

Prořez větví nad hlavní komunikací – uvědomit vlastníka krajské komunikace, že větvě stromů podél silnice zasahují  nízko nad komunikaci.

 

Závěr:

Po vyjmenování všech výše uvedených podnětů, potřeb a problémů, je zřejmé, že část Újezd je velmi zanedbaná. Ať z hlediska bezpečnosti, investic, infrastruktury, oprav a údržby ale i z hlediska sousedského vyžití (chybí vhodné místo - klubovna).

Vždyť za celých 8 let, co byl zřízen OV Újezd, byly provedeny pouze tyto věci: Výměna nástěnky za původní rozpadlou, přidání jednoho světla veřejného osvětlení na hlavní komunikaci, opraveno 15 m chodníku a pár výtluků.

Proto požadujeme účast našeho zástupce u všech jednání, které budou řešit problematiku Újezdu, včetně dodání informací a zápisů z těchto jednání.

Dále pověřujeme předsedu OV Újezd p. Darka Beneše k znovu projednání a přednesení našich požadavků zástupcům vedení města Trmice a prosadit zapracování do plánu investic a oprav na následující období a k svolání pracovní schůzky OV Újezd s představiteli vedení města Trmice nejlépe přímo v Újezdu.

Proto nově zvolený OV žádá vedení města o nápravu a pomoc při řešení našich podnětů. Jelikož jsme spoustu těchto podnětů přebrali po minulém OV, kde nebyly vůbec řešeny, doufáme, že na konci našeho období budeme moci společně našim občanům prezentovat naše společné výsledky!!